วัดผลพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็ก ก่อนเข้าร่วมการอบรม

แบบทดสอบ “ก่อนเรียน”  วัดผลพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็ก

วัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ เพื่อวัดทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กก่อนการใช้หนังสือนิทานภาพเรื่อง คุยกันนะ

แบบทดสอบในส่วนนี้ มีทั้งหมด 5 ข้อ