หลักสูตรของเรา

เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่

สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร
ราคา
Closed
เริ่ม
This หลักสูตร is currently closed

โครงการ กขค or กินข้าวค่ะ

ที่มาของโครงการ

จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น เด็กๆ หลายครอบครัวต้องอยู่แต่ในบ้าน ขาดโอกาสในการเรียนรู้โลกภายนอก และมีพ่อแม่หลายๆ บ้านเริ่มให้ลูกที่มีอายุในช่วง 1-3 ปี ดู Youtube ฝึกร้องเพลง ฝึกท่อง ABC หรือ กขค ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ความจริงแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไม่ค่อยมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันและการสื่อสารกับบุคคคลอื่นของเด็กๆ และอาจะทำให้เด็กเกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้า พูดช้า ไปจนถึงออทิสติกเทียม ซ้ำร้ายการเกิดของเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

     ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องช่วยกันทำให้เด็กทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ CrafterCave Kids จึงอยากทำโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพ่อแม่ว่า หากต้องการสร้างพื้นฐานพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารที่ดีให้กับลูก ควรสอน Functional Communication มากกว่าสอนท่องตัวอักษร เพราะเด็กจะได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันและนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้มากกว่า

     โดยโครงการ กขคorกินข้าวค่ะ จะมอบหนังสือภาพให้พ่อแม่ใช้เป็นสื่อการสอนด้วย เพราะใช้งานสะดวกเหมาะสมกัยบช่วงวัยของเด็ก ลดการดูหน้าจอ ส่งเสริมพัฒนาการได้หลากหลายด้าน ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว และช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างการตระหนักรู้ของพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่องหลักการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็กอย่างถูกต้องเพื่อให้มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะกับช่วงวัย คือ หากอยากให้เด็กสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ถูกต้อง ควรเริ่มสอน Functional Communication ก่อน

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กไทยมีพื้นฐานของพัฒนาการทางภาษาที่ถูกต้อง ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง

3. ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว ได้ใช้ช่วงเวลาที่มีคุณภาพและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกันมากขึ้น ด้วยสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือภาพ

4. ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับช่วงพัฒนาการของเด็ก และสร้างพัฒนาการองค์รวมทั้ง สมอง ร่างกายและจิตใจให้กับเด็กที่อยู่ในยุค New normal

5. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมของเด็กๆ ในยุค New normal ผ่านเนื้อหาในหนังสือ ร่วมกับการเรียนรู้และการปฏิบัติตัวในหัวเรื่องอื่นๆ เช่น กิจวัตรประจำวัน กินดีมีสุข กิจกรรมสร้างอีเอฟ กิจกรรมสร้างความรักความไว้วางใจ และกิจกรรมภายในบ้าน

สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร
ราคา
Closed
เริ่ม
This หลักสูตร is currently closed