Appointment

จองคิว

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์สที่ 2
และได้รับประกาศนียบัตรของโครงการ กขค or กินข้าวค่ะ เท่านั้น

สามารถใช้สิทธิ์จองคิวเพื่อ พูดคุย สอบถาม รับคำแนะนำ เรื่องเกี่ยวพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้โดยตรงมากกว่า 10 ปี

โดยจะเป็นการพูดคุยในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ระยะเวลา 15 นาที โดยจำกัดสิทธิ์เพียงท่านละ 1 รอบเท่านั้น

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะมองเห็นตารางจองคิวได้